Geplaatst op 13 mei 2009 door: Jannes Koetsier | 0 reacties | Reageer

Ook transparantie over farmacie en overheid

Ook transparantie over farmacie en overheid

[BLOGS]  Het mag niet zo zijn dat de overheid als inkoper van medicijnen schadelijke nevenwerkingen verdoezelt en dat gebeurt met het Rijks-vaccinatie-programma stelselmatig.

De banden tussen artsen en farma-industrie zijn hecht. Hierdoor is het voor patiënten soms onzeker wiens belang de boventoon voert. Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen wijst er terecht op dat transparantie geen doel op zich is. Het gaat om goede zorg en eerlijke informatie. Ik wil er graag op wijzen dat de minister van VWS via het RIVM, Rijks Instituut Volksgezondheid Milieu, grootschalig vaccins en tamiflu inkoopt. Het beoordelen van bijwerkingen en schadelijke neveneffecten van vaccins is aan hetzelfde RIVM opgedragen. Als medisch adviseur van de ouders van Freek Hagoort die 9 maart op achtjarige leeftijd drie dagen na vaccinatie overleed, zie ik van nabij hoe het RIVM  hierbij te werk gaat.

Het RIVM stelt dat hun onafhankelijke klankbordgroep calamiteiten na vaccinatie eerlijk onderzoekt. Ik moet helaas concluderen dat dit niet klopt. Al jaren wordt met onvoldoende bewijs een relatie tussen vaccinatie en ernstige schade of zelfs sterfgevallen van de hand gewezen. Hoe gaat dit in zijn werk? Ik neem het onderzoek naar de dood van Freek Hagoort als voorbeeld.

Onafhankelijkheid Klankbordgroep RIVM

De klankbordgroep bestaande uit acht leden vergaderde op 15 april over de dood van Freek. Vier leden waren aanwezig, drie deden via de telefoon mee, één keurde achteraf de conclusie goed wegens problemen met de telefoonverbinding. Twee van de acht leden zijn werkzaam bij het RIVM, vier anderen zijn werkzaam geweest bij het RIVM of in de beoordelingscommissie of richtlijnencommissie van de Gezondheidsraad die in het verleden verantwoordelijk was voor de beoordeling van bijwerkingen van het RVP het rijks-vaccinatie-programma. Omdat de overheid via Gezondheidsraad en RIVM al tientallen jaren ernstige complicaties van vaccinatie ontkent, waarvoor de meeste leden van deze klankbordgroep al jaren medeverantwoordelijk zijn, durf ik een groot vraagteken te plaatsen bij de onafhankelijkheid van deze klankbordgroep, wier oordeel nota bene ook bepalend is voor de Inspectie Gezondheidszorg. 

Onderzoek door de klankbordgroep stelt weinig voor.

De klankbordgroep stelde in deze vergadering vast dat Freek gezond was tot twee dagen na de vaccinatie en daarna in anderhalve dag ziek werd en overleed t.g.v. van verschillende ernstige infecties. Uitsluitend vanwege literatuur waarin gesteld wordt dat iets dergelijks niet het gevolg kan zijn van vaccinatie, concludeert dit ‘onderzoek’ dat bij Freek de vaccinatie zeer waarschijnlijk geen rol speelde. In de notulen van de vergadering wordt vermeld dat de aanwezige RIVM-medewerker deze literatuur nog even moet bijzoeken. De vraag hoe het kon dat deze gezonde jongen zo snel kon bezwijken aan deze infecties wordt door deze ‘deskundigen’ gemakshalve niet besproken. Men zoekt niet naar een oorzaak achter de infecties.

Transparantie over vaccinatie-schade door overheid niet gewenst?

Het zal één ieder duidelijk zijn, gezien de hiervoor geschetste gang van zaken, dat het niet vreemd is dat bij de 72 gemelde gevallen van kinderen die in de periode van 1995 tot en met 2007 overleden na vaccinatie (het zullen er door onwetendheid in werkelijkheid meer zijn), aldus nooit een verband met de vaccinatie waarschijnlijk wordt geacht. Het maakt immers weinig uit wat de gegevens rond het overlijden zijn, want de literatuur die het RIVM erbij zoekt, is bepalend. Wetenschappers die de belangrijkste vraag vermijden, die bij ieder weldenkend mens opkomt, namelijk in dit geval de vraag over de oorzaak achter de infecties, dienen ogenschijnlijk een ander doel dan waarheidsvinding. Meestal gaat het trouwens om de vraag naar de oorzaak van wiegendood na vaccinatie. De ouders van de slachtoffers worden in de kou gezet en geloven uiteraard de conclusies van het RIVM niet. In de huidige internet-tijd is zo’n patriarchaal doofpot-beleid niet langer houdbaar en krijgt langzamerhand een averechts effect op de vaccinatie-bereidheid van de burgers. Eerlijke informatie over uiterst kleine ernstige risico’s van vaccinatie, waar ouders recht op hebben, wordt ons - ouders en artsen - onder verantwoordelijkheid van de overheid al jaren onthouden. Transparantie inzake de relatie overheid vaccin-industrie is evenzeer van belang als de door Klink gewenste openheid over banden tussen artsen en industrie.

Reacties (0)