Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuse behandeling van reumatische ziekten’

Delen via:

Log hier in om volledige toegang te krijgen.

Login of Account maken

 

Reumatische aandoeningen zijn halsstarrig en hebben een grote impact op het leven van uw patiënt. Het zijn complexe ziektebeelden die niet altijd makkelijk te diagnosticeren zijn. Met de onderstaande webinars biedt Lilly u de mogelijkheid om door experts in het veld van artritis psoriatica en reumatoide artritis op de hoogte te blijven van medicamenteuse behandeling van reumatische ziekten.

Korte webinars

Voor u als zorgprofessional is up-to-date kennis essentieel. Via deze webpagina biedt Lilly u graag de kans in heel korte tijd door experts te worden bijgepraat in de vorm van webinars.

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier
 • Productinformatie

  Taltz
  Taltz is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met actieve spondylitis ankylopoetica die ontoereikend reageerde op conventionele therapie en voor de behandeling van volwassenen met actieve niet-radiografische axiale spondyloartritis met objectieve verschijnselen van ontsteking zoals aangetoond door een verhoogd Creactief protëine (CRP) en/of magnetische kernspinresonantie (MRI) die ontoereikend reageerde op niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s). Tevens is Taltz, alleen of in combinatie met methotrexaat, geïndiceerd voor de behandeling van actieve artritis psoriatica bijvolwassen patiënten die één of meer therapieën met disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) niet verdroegen of daar ontoereikend op reageerden. Taltz is ook geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen, bij kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar, en met een lichaamsgewicht van ten minste 25 kg, en adolescenten die in aanmerking komen voor systemische therapie.

  Olumiant

  Olumiant is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op één of meer disease-modifying anti-rheumatic drugs of daar intolerant voor zijn voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis. Olumiant kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met methotrexaat.

  Verkorte samenvatting van de productkenmerken TALTZ®

  Naam en farmaceutische vorm: Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit. Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. Samenstelling: Elke voorgevulde injectiespuit bevat 80 mg ixekizumab in 1 ml. Ixekizumab is een recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam, geproduceerd in CHO cellen. Farmacotherapeutische groep: immunosuppressiva, interleukineremmers, ATC-code: LO4AC13. Indicaties: Plaque psoriasis: Taltz is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische therapie. Pediatrische plaque psoriasis:Taltz is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar en met een lichaamsgewicht van ten minste 25 kg en adolescenten die in aanmerking komen voor systemische therapie. Artritis psoriatica: Taltz, alleen of in combinatie met methotrexaat, is geïndiceerd voor de behandeling van actieve artritis psoriatica bij volwassen patiënten die één of meer therapieën met disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) niet verdroegen of daar ontoereikend op reageerden. Axiale spondyloartritis: Spondylitis ankylopoetica (radiografische axiale spondyloartritis) Taltz is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met actieve spondylitis ankylopoetica die ontoereikend reageerden op conventionele therapie. Niet-radiografische axiale spondyloartritis. Taltz is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met actieve niet-radiografische axiale spondyloartritis met objectieve verschijnselen van ontsteking zoals aangetoond door een verhoogd C-reactief protëine (CRP) en/of magnetische kernspinresonantie (MRI) die ontoereikend reageerden op niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAIDs). Dosering: Taltz is bedoeld voor gebruik onder begeleiding en supervisie van een arts met ervaring in de diagnose en behandeling van aandoeningen waar Taltz voor is geïndiceerd. Plaque psoriasis bij volwassenen: De aanbevolen dosis is 160 mg per subcutane injectie (twee injecties van 80 mg) in week 0, gevolgd door 80 mg (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10, en 12, daarna een onderhoudsdosering van 80 mg (één injectie) elke 4 weken. Pediatrische plaque psoriasis (6 jaar en ouder): startdosering van 160 mg (2 injecties van 80 mg) gevolgd door 80 mg elke 4 weken hierna (bij kinderen met een lichaamsgewicht hoger dan 50 kg); startdosering van 80 mg gevolgd door 40 mg elke 4 weken hierna (bij kinderen met een lichaamsgewicht van 25 tot 50 kg). Doses lager dan 80 mg die moeten worden bereid mogen alleen door een zorgverlener worden toegediend. Artritis psoriatica: De aanbevolen dosis is 160 mg per subcutane injectie (twee injecties van 80 mg) in week 0, gevolgd door 80 mg (één injectie) elke 4 weken hierna. Voor patiënten met artritis psoriatica met gelijktijdig matige tot ernstige plaque psoriasis is de aanbevolen dosering hetzelfde als bij plaque psoriasis. Axiale spondyloartritis (radiografisch en niet-radiografisch): De aanbevolen dosis is 160 mg per subcutane injectie (twee injecties van 80 mg) in week 0, gevolgd door 80 mg elke 4 weken. Bij patiënten die na 16 tot 20 weken behandeling voor alle indicaties (plaque psoriasis, artritis psoriatica, axiale spondyloartritis) geen respons hebben laten zien moet overwogen worden te stoppen met de behandeling. Contra-indicaties: Ernstige overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Actieve infecties van klinische betekenis (bijv. actieve tuberculose). Waarschuwingen: Behandeling met Taltz wordt in verband gebracht met een verhoogd aantal infecties, zoals bovenste luchtweginfectie, orale candidiasis, conjunctivitis en tinea-infecties. Taltz dient voorzichtig gebruikt te worden bij patiënten met een klinisch belangrijke chronische infectie of een voorgeschiedenis van terugkerende infectie. Patiënten moet worden geadviseerd om medisch advies in te winnen als er tekenen of verschijnselen optreden die een infectie doen vermoeden. Als zich een infectie ontwikkelt, houd dan zorgvuldig toezicht en stop met de behandeling met Taltz als de patiënt niet reageert op standaardbehandeling of als de infectie ernstig wordt. Er mag niet opnieuw met de behandeling met Taltz begonnen worden voordat de infectie verdwijnt. Taltz mag niet gegeven worden aan patiënten met actieve tuberculose (TB). Overweeg bij patiënten met latente TB een anti-TB-behandeling alvorens behandeling met Taltz te beginnen. Er zijn ernstige overgevoeligheidsreacties gemeld, waaronder enkele gevallen van anafylaxie, angio-oedeem, urticaria en, zelden, late (10-14 dagen na injectie) ernstige overgevoeligheidsreacties, waaronder uitgebreide urticaria, dyspneu en hoge antilichaamtiters. Als zich een ernstige overgevoeligheidsreactie voordoet, dient toediening van Taltz onmiddellijk gestopt te worden en een passende behandeling gestart te worden. Er zijn nieuwe gevallen of exacerbaties van inflammatoire darmziekte gemeld met ixekizumab (zie rubriek 4.8). Ixekizumab wordt niet aanbevolen bij patiënten met inflammatoire darmziekte. Als een patiënt tekenen en verschijnselen van inflammatoire darmziekte ontwikkelt of een exacerbatie van reeds bestaande inflammatoire darmziekte krijgt, moet gestopt worden met ixekizumab en moet een passende medische behandeling worden gestart.  Taltz dient niet gelijktijdig gebruikt te worden met levende vaccins. Er zijn geen data beschikbaar over de respons op levende vaccins; er zijn onvoldoende gegevens over de respons op inactieve vaccins. Zwangerschap en borstvoeding: Tijdens de behandeling en gedurende ten minste 10 weken daarna moeten vrouwen die zwanger kunnen worden een effectieve methode van anticonceptie toepassen. Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van Taltz te vermijden tijdens de zwangerschap. Met inachtneming van het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling van de vrouw, dient er een beslissing genomen te worden de borstvoeding te stoppen of te stoppen met Taltz. Bijwerkingen: zeer vaak (≥ 1/10): bovenste luchtweginfectie, reacties op de injectieplaats; vaak (≥ 1/100, < 1/10): tinea-infectie, herpes simplex (mucocutaan), orofaryngeale pijn, misselijkheid; soms (≥ 1/1.000, < 1/100): influenza, rinitis, orale candidiasis, conjunctivitis, cellulitis, neutropenie, trombocytopenie, angio-oedeem, inflammatoire darmziekte, urticaria, huiduitslag, eczeem; zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000): anafylaxie. Bewaring: Bewaren in de koelkast (2 ºC – 8 ºC). Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Taltz kan tot 5 dagen ongekoeld bewaard worden bij een temperatuur beneden 30 ºC. Aflevering: U.R. Prijzen en vergoeding: zie Z-index (taxe). Meer informatie: zie de geregistreerde SPC-tekst. Raadpleeg vóór gebruik de bijsluitertekst. Informatie is op aanvraag verkrijgbaar bij Eli Lilly Nederland, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, telefoon 030-6025800. Datum: juli 2020.

  ▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

  Verkorte samenvatting van de productkenmerken OLUMIANT

  Naam en farmaceutische vorm: Olumiant 2 mg filmomhulde tabletten. Olumiant 4 mg filmomhulde tabletten. Samenstelling: Elke filmomhulde tablet bevat 2 mg respectievelijk 4 mg baricitinib. Farmacotherapeutische groep: Selectieve immunosuppressiva  , ATC-code: L04AA37. Indicaties: Olumiant is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op één of meer disease‑modifying anti‑rheumatic drugs of daar intolerant voor zijn voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis. Olumiant kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met methotrexaat. Dosering: De behandeling moet worden ingesteld door artsen met ervaring in de diagnostiek en behandeling van reumatoïde artritis. De aanbevolen dosis Olumiant is 4 mg eenmaal daags. Een dosis van 2 mg eenmaal daags is geschikt voor patiënten van bijvoorbeeld > 75 jaar oud en kan geschikt zijn voor patiënten met een voorgeschiedenis van chronische of recidiverende infecties. Een dosis van 2 mg eenmaal daags kan ook worden overwogen voor patiënten bij wie de ziekteactiviteit met 4 mg eenmaal daags stabiel onder controle is gekomen en die in aanmerking komen voor geleidelijke dosisverlaging. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen; zwangerschap. Waarschuwingen: De risico’s en voordelen van behandeling met Olumiant moeten vóór instelling van de therapie bij patiënten met actieve, chronische of recidiverende infecties zorgvuldig worden afgewogen. Als een infectie optreedt, moet de patiënt zorgvuldig worden gemonitord; de behandeling met Olumiant moet tijdelijk worden stopgezet als de patiënt niet op standaardtherapie reageert. Behandeling met Olumiant dient pas te worden hervat nadat de infectie is verdwenen. Olumiant mag niet worden gegeven aan patiënten met actieve TB. Behandeling dient niet te worden begonnen bij patiënten met een ANC < 1 x 109 cellen/l, ALC < 0,5 x 10cellen/l of een hemoglobinegehalte < 5 mmol/l of moet tijdelijk worden gestopt als deze bevindingen zich voordoen  bij routine controle tijdens de behandeling. Als een patiënt herpes zoster ontwikkelt, moet de behandeling tijdelijk worden gestopt totdat de verschijnselen verdwijnen. Vóór instelling van behandeling met Olumiant moet overeenkomstig de klinische richtlijnen op virale hepatitis worden gescreend. Als HBV-DNA wordt gedetecteerd, moet een leverspecialist worden geconsulteerd om vast te stellen of de behandeling moet worden onderbroken. Gebruik met levende, verzwakte vaccins tijdens, of direct voor behandeling met Olumiant wordt niet aanbevolen. Vóórdat met Olumiant wordt gestart, wordt aanbevolen om de vaccinatiestatus van alle patiënten op orde te brengen, in overeenstemming met de laatste vaccinatierichtlijnen. In vergelijking met placebo zijn dosisafhankelijke verhogingen van de bloedlipideparameters bij met baricitinib behandelde patiënten gemeld. Als tijdens routine controle gedurende de behandeling van de patiënt verhogingen van ALT of AST worden waargenomen en door het geneesmiddel geïnduceerde leverschade wordt vermoed, moet Olumiant tijdelijk worden stopgezet totdat deze diagnose is uitgesloten. Het risico op maligniteiten waaronder lymfoom is bij patiënten met reumatoïde artritis verhoogd. Voorvallen van diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) zijn gemeld. Als klinische verschijnselen optreden, de behandeling met Olumiant stopzetten, patiënten direct evalueren en een passende behandeling toepassen. De combinatie met biologische DMARD’s of andere januskinase (JAK)-remmers wordt niet aanbevolen omdat een risico op additieve immunosuppressie niet kan worden uitgesloten.  Gegevens over het gebruik van baricitinib samen met krachtige immunosuppressieve geneesmiddelen (zoals azathioprine, tacrolimus, ciclosporine) zijn beperkt en voorzichtigheid is bij dergelijke combinaties geboden. Na het in de handel brengen zijn er gevallen gemeld van overgevoeligheid op geneesmiddelen in verband met toediening van baricitinib. Als ernstige allergische of anafylactische reacties zich voordoen, moet de behandeling met baricitinib onmiddellijk stopgezet worden. Bijwerkingen: Zeer vaak (≥ 1/10): bovenste luchtweginfecties, hypercholesterolemie; vaak (≥ 1/100, < 1/10): herpes zoster, herpes simplex, gastro-enteritis, urineweginfecties, longontsteking, trombocytose, misselijkheid, verhoogd ALT; soms (≥ 1/1.000, <1/100): neutropenia, hypertriglyceridemia, verhoogd AST, acne, opzwellen van het gezicht, urticaria, longembolie, diepe veneuze trombose, gewichtstoename, verhoogd creatinefosfokinase. Aflevering: U.R. Prijzen en vergoeding: zie Z-index (taxe). Meer informatie: zie de volledige Samenvatting van de Productkenmerken op lilly.nl. Raadpleeg vóór gebruik de bijsluitertekst. Informatie is op aanvraag verkrijgbaar bij Eli Lilly Nederland, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, telefoon 030-6025800. Datum: november 2019.

  ▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

Colchicine verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte bij hartpatiënten

sep 2020 |

Lees meer over Colchicine verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte bij hartpatiënten

Real-world data certolizumab pegol bij axSpA vergelijkbaar met trialdata

sep 2020 |

Lees meer over Real-world data certolizumab pegol bij axSpA vergelijkbaar met trialdata

Zijn patiënten met een reumatische aandoening gevoeliger voor COVID-19?

sep 2020 |

Lees meer over Zijn patiënten met een reumatische aandoening gevoeliger voor COVID-19?

Risico op longembolie en diepveneuze trombose verhoogd bij reumatoïde artritis

sep 2020 |

Lees meer over Risico op longembolie en diepveneuze trombose verhoogd bij reumatoïde artritis

Gunstig effect van mediterraan dieet op ziekteactiviteit en cardiovasculair risico bij SLE

sep 2020 |

Lees meer over Gunstig effect van mediterraan dieet op ziekteactiviteit en cardiovasculair risico bij SLE

GO TEST krijgt ZonMW-subsidies

sep 2020 |

Lees meer over GO TEST krijgt ZonMW-subsidies

Make it Happen: someday starts today

2 nov 2020 om 17:00 | Reumatologie

Lees meer over Make it Happen: someday starts today

Mannen vs vrouwen met spondyloartritis (SpA): de verschillen in diagnose, beloop en mogelijke implicaties voor de behandeling

15 okt 2020 om 20:30 | Reumatologie

Lees meer over Mannen vs vrouwen met spondyloartritis (SpA): de verschillen in diagnose, beloop en mogelijke implicaties voor de behandeling

Precisiezorg dichterbij dan we denken

21 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Nieuwe EULAR richtlijnen

4 jun 2020 om 19:30 | Reumatologie

Lees meer over Nieuwe EULAR richtlijnen

Op de Bres voor Reumatologie | 4 video’s over het beschikbaar maken van innovatie binnen de reumatologie

1 jun 2020 om 19:00 | Reumatologie

Lees meer over Op de Bres voor Reumatologie | 4 video’s over het beschikbaar maken van innovatie binnen de reumatologie

Implementatie van PROMs in reumatologie; hoe kan de inzet van e-health-applicaties helpen?

25 mei 2020 om 20:30 | Reumatologie

Lees meer over Implementatie van PROMs in reumatologie; hoe kan de inzet van e-health-applicaties helpen?

Op de bres voor reumatologie

18 mei 2020 om 19:30 | Reumatologie

Lees meer over Op de bres voor reumatologie

Hypofosfatemie

4 mrt 2020 | Overig

Lees meer over Hypofosfatemie

Videobased e-learning over X-gebonden hypofosfatemie (XLH)

4 mrt 2020 | Overig

Lees meer over Videobased e-learning over X-gebonden hypofosfatemie (XLH)

Osteoporosis – VERO subgroup analyses results

Reumatologie

Lees meer over Osteoporosis – VERO subgroup analyses results

EULAR in ORANJE

dinsdag 29 sep 2020 van 18:00 tot 21:45 | Reumatologie

Lees meer over EULAR in ORANJE

Make it happen: some day starts today

maandag 2 nov 2020 van 17:00 tot 20:30 | Reumatologie

Lees meer over Make it happen: some day starts today

Olokizumab geeft significante verbeteringen bij reumatoïde artritis

Lees meer
Lees meer over Olokizumab geeft significante verbeteringen bij reumatoïde artritis

Tussentijdse resultaten van ianalumab bij Sjögren stemmen hoopvol

Lees meer
Lees meer over Tussentijdse resultaten van ianalumab bij Sjögren stemmen hoopvol

Hoge remissiepercentages bij RA

Lees meer
Lees meer over Hoge remissiepercentages bij RA

HCQ geeft geen verbetering van artroseklachten van de hand

Lees meer
Lees meer over HCQ geeft geen verbetering van artroseklachten van de hand

Zowel laag als hoog uraat verhoogt sterfterisico voor mannen

Lees meer
Lees meer over Zowel laag als hoog uraat verhoogt sterfterisico voor mannen

Nog altijd op zoek naar exacte classificatiecriteria axiale PsA

Lees meer
Lees meer over Nog altijd op zoek naar exacte classificatiecriteria axiale PsA

Verpleegkundige kan in veel gevallen taken van reumatoloog overnemen

Lees meer
Lees meer over Verpleegkundige kan in veel gevallen taken van reumatoloog overnemen

Ixekizumab superieur aan adalimumab bij musculoskeletale en huidsymptomen van PsA

Lees meer
Lees meer over Ixekizumab superieur aan adalimumab bij musculoskeletale en huidsymptomen van PsA

Mononatriumuraatkristallen ondersteunen diagnose jichtartritis

Lees meer
Lees meer over Mononatriumuraatkristallen ondersteunen diagnose jichtartritis

De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

aug 2020 |

Lees meer over De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken