Algemene voorwaarden

Delen via:

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPRINGER MEDIA B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Springer Media B.V., tevens handelende onder de naam Bohn Stafleu Van Loghum, BSL, Springer Healthcare en Nursing, gevestigd te Walmolen 1 in Houten (3994 DL). In Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 32107635.
N.B. aanvullend op de Algemene Voorwaarden wordt voor websites een disclaimer gehanteerd.

Download hier de Algemene Voorwaarden als PDF.

INHOUDSOPGAVE

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  A.1 Definities
  A.2 Toepasselijkheid
  A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
  A.4 Koop op afstand
  A.5 Prijzen en tarieven
  A.6 Facturering en betaling
  A.7 Levering en leveringstermijnen
  A.8 Overmacht
  A.9 Reclames en klachten; retourzendingen
  A.10 Eigendomsvoorbehoud en risico
  A.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  A.12 Aansprakelijkheid van Uitgever en vrijwaring
  A.13 Beëindiging van de overeenkomst
  A.14 Toepasselijk recht en geschillen
  A.15 Diversen
 2. ABONNEMENTEN

B.1 Toepasselijkheid
B.2 Tijdschrift- en nieuwsbriefabonnementen
B.3 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken
B.4 Losbladige uitgaven
B.5 Studentenkortingen op tijdschriftabonnementen
B.6 Opzegging Abonnement door consumenten

 1. ADVERTENTIEPLAATSINGEN EN SPONSORING

C.1 Toepasselijkheid
C.2 Aanbod en totstandkoming van advertentieplaatsingen
C.3 annulering van advertentieplaatsingen en sponsoring

 1. GEBRUIKSRECHT ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

D.1 Toepasselijkheid
D.2 Specificaties en gebruik
D.3 Reikwijdte van het Gebruiksrecht; Updates
D.4 Aflevering, installatie en implementatie; risico
D.5 Helpdesk
D.6 Garantie en aansprakelijkheid
D.7 Duur en beëindiging van de Licentieovereenkomst

 1. DIENSTEN

E.1 Toepasselijkheid
E.2. Uitvoering
E.3. Wijziging en meerwerk
E.4. Opleidingen, congressen, cursussen, workshops en trainingen

 1. ONTWIKKELING EN ONDERHOUD VAN MAATWERK PROGRAMMATUUR

F.1 Toepasselijkheid
F.2. Ontwikkeling van Maatwerk Programmatuur
F.3. Aflevering, installatie en acceptatie
F.4. Gebruiksrecht Maatwerk Programmatuur
F.5. Garantie
F.6. Onderhoud
F.7. Programmatuur van derden

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

A.1 Definities
A.1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement

Een (schriftelijke) overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer op basis waarvan Uitgever periodiek tijdschriften, nieuwsbrieven, elektronische producten, boekenseries en/of losbladige uitgaven aan Afnemer zal leveren tegen betaling door Afnemer van de overeengekomen vergoeding.

Afnemer

Degene die (al dan niet door tussenkomst van een derde) met Uitgever een Overeenkomst heeft gesloten.

Algemene Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden.

Diensten

Werkzaamheden die Uitgever in opdracht en/of ten behoeve van Afnemer verricht, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, onderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, congressen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van Programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot het verveelvoudigen en/of openbaarmaken van advertenties en netwerken, uitgezonderd het uitgeven van werken.

Documentatie

Technische en functionele beschrijvingen en gebruikershandleidingen van een Elektronisch Product in welke vorm dan ook door Uitgever aan Afnemer verstrekt.

Elektronisch Product

Standaard Programmatuur al dan niet gecombineerd met gegevensverzamelingen (databanken) en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers, zoals maar niet beperkt tot CD-ROM- , Online websites, DVD, flashgeheugens zoals geheugenkaarten of usb-sticks of andere elektronische gegevensdragers, dan wel anderszins langs elektronische weg of in enigerlei elektronische vorm door Uitgever aan Afnemer ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, een en ander in de meest ruime betekenis. Voor wat betreft de omvang en de beperkingen van het Gebruiksrecht worden onder het Product mede de Documentatie, Updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het Elektronisch Product begrepen. Open Source Programmatuur en Open Content zijn uitdrukkelijk geen onderdeel van het Elektronisch Product.

Fout

Het niet voldoen van de (Maatwerk) Programmatuur aan de door Uitgever schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties.

Gebrek

Van een gebrek is sprake indien het Elektronisch Product niet functioneert conform de specificaties die in de aan Afnemer geleverde Documentatie staan vermeld.

Gebruiksrecht

Het door Uitgever krachtens de Licentieovereenkomst aan Afnemer verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een Elektronisch Product te gebruiken.

Licentieovereenkomst

De door Uitgever met Afnemer in welke vorm dan ook schriftelijk gesloten overeenkomst op grond waarvan Uitgever voor de overeengekomen periode een Gebruiksrecht verstrekt aan Afnemer.

Maatwerk Programmatuur

Computerprogrammatuur die door Uitgever in opdracht van Afnemer wordt ontwikkeld, inclusief eventueel daarbij behorende Updates.

Onderneming

Iedere onderneming, in welke rechtsvorm dan ook.

Open Source Programmatuur

Computerprogrammatuur die openbaar gemaakt is onder een licentie zoals genoemd op de website van het Open Source Initiative (http://opensource.org/licenses/alphabetical).

Open Content

Werken van intellectuele eigendom, daarvan uitgezonderd computerprogrammatuur, die openbaar gemaakt zijn onder een GNU General Public licentie.

Overeenkomst

Een (schriftelijke) overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer op basis waarvan Uitgever Producten en/of Diensten aan Afnemer zal leveren tegen betaling door Afnemer van de overeengekomen vergoeding.

Product

Een product dat door Uitgever aan Afnemer wordt geleverd, zoals Programmatuur, Elektronische Producten, boeken, abonnementen op tijdschriften, abonnementen op losbladige uitgaven en abonnementen op nieuwsbrieven, of enig ander product.

Programmatuur

Computerprogrammatuur, al dan niet door Uitgever ontwikkeld, die door Uitgever aan Afnemer wordt geleverd of voor gebruik beschikbaar wordt gesteld, inclusief eventueel daarbij behorende Updates.

Standaard Programmatuur

Computerprogrammatuur die bedoeld is om aan meerdere afnemers in gebruik te geven.

Uitgever

Springer Media B.V. tevens handelende onder de naam Bohn Stafleu Van Loghum, BSL, SpringerHealthcare en Nursing.

Update(s)

Vervolgversies en nieuwe releases van een Elektronisch Product die op basis van een Licentieovereenkomst door Uitgever aan Afnemer ter beschikking worden gesteld.

A.2 Toepasselijkheid

A.2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitgever en op iedere Overeenkomst.
A.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van Afnemer maken geen deel uit van de Overeenkomst en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Uitgever deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
A.2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met die van Afnemer, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij Uitgever Afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.
A.2.4 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Uitgever en Afnemer.

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Uitgever door Afnemer wordt aanvaard, heeft Uitgever het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Uitgever dertig dagen geldig.
A.3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel of door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een per fax of per e-mail geplaatste) opdracht bij Uitgever en de aanvaarding van de bestelling of opdracht door Uitgever. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke bestelling of verstrekking van de opdracht deze Algemene Voorwaarden.

A.4 Koop op afstand

A.4.1 Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het bepaalde in dit artikel A.4. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
A.4.2 Afnemer heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel A.9.1, A.9.2 en A.13, het recht om gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van de door Uitgever geleverde Producten of na het sluiten van de Overeenkomst tot levering van Diensten, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient Afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Uitgever, die Uitgever binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.
A.4.3 Afnemer dient geleverde Producten in het in artikel A.4.2 beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren. Wanneer Afnemer de aankoop heeft herroepen, zal Uitgever het aankoopbedrag (mits reeds voldaan) terugbetalen.
A.4.4 Het bepaalde in artikel A.4.2 geldt niet indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op:
a. Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer;
b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. Producten die snel verouderen;
e. Verzegelde Elektronische Producten waarvan Afnemer het zegel heeft verbroken;
f. Kranten en tijdschriften;
g. eBooks of digitale producten;
h. Diensten: waarvan de nakoming met instemming van Afnemer is begonnen voordat de in artikel A.4.2 bedoelde termijn is verstreken.

A.5 Prijzen en tarieven

A.5.1 Levering van Producten of Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven.
A.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen zijn alle door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven inclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten, Prijzen en tarieven gelden – voor zover van toepassing – voor het kalenderjaar waarin deze aan Afnemer worden gefactureerd. Indien de prijs is gebaseerd op het verwachte aantal te leveren pagina’s – zoals bij losbladige (abonnement gebonden) uitgaven – zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van het daadwerkelijke aantal geleverde pagina’s.
A.5.3 Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
A.5.4 Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en/of tarieven te herzien. Uitgever zal een prijs- en/of tariefsverhoging aankondigen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met de door Uitgever aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de met Uitgever bestaande overeenkomst op te zeggen door middel van een schriftelijke verklaring aan Uitgever. Indien Uitgever deze mededeling niet binnen dertig dagen nadat Afnemer de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

A.6 Facturering en betaling

A.6.1 Uitgever factureert een Product na levering of terbeschikkingstelling van een Product. Uitgever factureert Diensten bij aanvang van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met Afnemer overeengekomen.
A.6.2 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
A.6.3 Uitgever behoudt zich het recht voor om eerdere nog openstaande facturen te verrekenen met gedane betalingen van latere facturen.
A.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Uitgever te verrekenen met een vordering van Afnemer op Uitgever, uit welken hoofde dan ook.
A.6.5 Uitgever heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
A.6.6 De betalingstermijn als bedoeld in artikel A.6.2 is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.
A.6.7 Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan Uitgever naast de in artikel A.6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van de op dat moment geldende wettelijke bepalingen, onverminderd het recht van Uitgever om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
A.6.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is Uitgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Uitgever om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

A.7 Levering en leveringstermijnen

A.7.1 Uitgever zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst de Producten of Diensten leveren, indien het Product althans voorradig is en aanvang van de Diensten mogelijk is.
A.7.2 Indien levering van de Producten of Diensten niet binnen de door Uitgever verwachte termijn kan plaatsvinden, zal Uitgever Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
A.7.3 Uitgever is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Uitgever bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens Uitgever volledig is nagekomen.

A.8 Overmacht

A.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Uitgever of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Uitgever of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Uitgever of Afnemer komt.
A.8.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld Product niet voorradig is, is Uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt. Uitgever stelt Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte.
A.8.3 Na ontvangst van de in artikel A.8.2 bedoelde mededeling is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien in redelijkheid niet van Afnemer kan worden verlangd dat hij de Producten Diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Artikel A.7.3 is van overeenkomstige toepassing.
A.8.4 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Uitgever of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van Producten of Diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een Product is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is Uitgever respectievelijk Afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van Uitgever vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

A.9 Reclames en klachten; retourzendingen

A.9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient Afnemer klachten over Producten en/of Diensten binnen tien werkdagen na levering van de Producten of Diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Uitgever mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Uitgever ter zake van gebreken in de geleverde Producten en/of Diensten.
A.9.2 Tenzij schriftelijk overeengekomen is Afnemer uitsluitend gerechtigd Producten aan Uitgever retour te zenden, indien aan Afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde Producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.
A.9.3 Afnemer is verplicht de retour te zenden Producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden Producten zal Uitgever, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door Afnemer bestelde en/of onbeschadigde Producten leveren of ter beschikking stellen.

A.10 Eigendomsvoorbehoud en risico

A.10.1 Uitgever behoudt zich de eigendom van alle door hem aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens Uitgever uit hoofde van enige Overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst daaronder begrepen.
A.10.2 Afnemer verplicht zich nu reeds voor alsdan op eerste verzoek van Uitgever een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel A.10.1 bedoelde (roerende) zaken dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van Uitgever te verstrekken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Uitgever op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan.
A.10.3 De door Uitgever aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan Afnemer volledig voor diens rekening en risico.

A.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

A.11.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van door Uitgever aan Afnemer geleverde Producten en Diensten komen uitsluitend toe aan Uitgever of aan licentiegevers van Uitgever, voor zover niet uitdrukkelijk Open Source Programmatuur of Open Content betreft.
A.11.2 Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op de rechten van Uitgever als bedoeld in art. A.11.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enig door Uitgever aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gesteld(e) (inhoud van het) Product en/of resultaat van door Uitgever geleverde Diensten, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
A.11.3 Geen enkele bepaling in de met Afnemer gesloten Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in art. A.11.1, tenzij uitdrukkelijk anders en expliciet schriftelijk overeengekomen. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 5.000,= voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Uitgever overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding en/of winstafdracht.
A.11.4 Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel A.11.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan Uitgever mede te delen. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van Uitgever op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Uitgever beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van Uitgever alle door Uitgever gevraagde medewerking verlenen.
A.11.5 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde Producten en/of aan hem in het kader van geleverde Diensten door Uitgever ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel A.11.1 of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van Uitgever of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

A.12 Aansprakelijkheid van Uitgever en vrijwaring

A.12.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde Producten en Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs of en andere makers van de Producten en personen die de Diensten verlenen zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.12 blijkt.
A.12.2 De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een Product of Dienst geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens Uitgever.
A.12.3 De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig Product of enige Dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat Product of die Dienst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan € 250.000,– (tweehonderdvijftigduizend euro)
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Uitgever aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
A.12.4 De totale aansprakelijkheid van Uitgever voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Uitgever wordt uitgekeerd verminderd met het eigen risico van Uitgever, doch in geen geval meer dan € 1.000.000,– (een miljoen euro) per gebeurtenis.
A.12.5 Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel A.12.3 en A.12.4 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Uitgever of door haar ingeschakelde derden, behoudens het bepaalde in artikel A.12.6.
A.12.6 Uitgever is niet aansprakelijk voor door Afnemer danwel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Uitgever geleverde of ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten.
A.12.7 Buiten de in artikel A.12.3 en A.12.4 genoemde gevallen rust op Uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel A.12.3 en A.12.4 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Uitgever of van door haar ingeschakelde derden.
A.12.8 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Uitgever gesloten Overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer Uitgever deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Uitgever ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Uitgever in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
A.12.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig mogelijk recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het intreden van een schadeveroorzakende gebeurtenis daarvan schriftelijk bij Uitgever meldt.
A.12.10 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
A.12.11 Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden terzake van door Uitgever geleverde en of ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Uitgever en Afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

A.13 Beëindiging van de overeenkomst

A.13.1 Uitgever heeft het recht de Overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

 • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 • aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
 • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

A.13.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Uitgever verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
A.13.3 Uitgever is wegens voornoemde beëindiging van de Overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Uitgever overigens terzake toekomende rechten.
A.14 Toepasselijk recht en geschillen
A.14.1 Op elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
A.14.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Uitgever, voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
A.15 Diversen
A.15.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Onder ‘schriftelijk’ wordt uitsluitend in het verband van deze clausule, mede verstaan een mededeling per fax of e-mail, in alle andere gevallen wordt met schriftelijk uitsluitend bedoeld op schrift gezet.
A.15.2 Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.
A.15.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.
A.15.4 Uitgever is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Uitgever uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Uitgever alle door Uitgever voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.
A.15.5 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst (en daaruit voortvloeiende Overeenkomsten) en/of de Algemene Voorwaarden aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. Uitgever zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

 1. ABONNEMENTEN

B.1 Toepasselijkheid

B.1.1 De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) en de bepalingen omtrent het gebruiksrecht elektronische producten (afdeling D) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien Afnemer een Abonnement afneemt.

B.2 Tijdschrift- en nieuwsbriefabonnementen

B.2.1 Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven hebben een looptijd van minimaal 12 maanden en worden voorafgaand aan iedere abonnementsperiode door Uitgever voor de volledige abonnementsperiode gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Behoudens andersluidende afspraak, is de abonnementsprijs inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
B.2.2 Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen op elk gewenst moment aanvangen. Voor zover een dergelijk Abonnement niet aan het begin van het kalenderjaar aanvangt, wordt –  tenzij anders overeengekomen – het Abonnement binnen een maand na levering van de eerste uitgave gefactureerd voor de 12 daaropvolgende maanden.
B.2.3 De bij aanvang van het Abonnement reeds verschenen afleveringen van het desbetreffende kalenderjaar worden op verzoek van Afnemer nageleverd en gefactureerd, voor zover ten tijde van het verzoek nog voorradig. De door Afnemer voor deze nalevering verschuldigde abonnementsprijs is evenredig aan het reeds verstreken gedeelte van het betreffende kalenderjaar. Facturering geschiedt door Uitgever binnen een maand na levering.
B.2.4 Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven dienen schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden bij Uitgever te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het betreffende Abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één jaar.

B.3 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken

B.3.1 Abonnementen op boekenseries omvatten de levering van nieuwe, op het moment van de aanvang van het Abonnement nog te verschijnen delen, nog te verschijnen herdrukken van reeds bestaande delen alsmede aanvulling op reeds geleverde delen.
B.3.2 De bij aanvang van een Abonnement op boekenseries reeds bestaande delen van een boekenserie worden op verzoek van Afnemer geleverd, voor zover ten tijde van het verzoek nog voorradig.
B.3.3 Uitgever factureert Afnemer tegen de geldende abonnementsprijs voor ieder deel van een boekenserie afzonderlijk zo spoedig mogelijk na levering daarvan.
B.3.4 Abonnementen op boekenseries worden aangegaan voor minimaal één jaar, te rekenen vanaf het moment van de eerste levering, en kunnen uitsluitend schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, bij Uitgever worden opgezegd.

B.4 Losbladige uitgaven

B.4.1 Door de koop van een losbladige uitgave abonneert Afnemer zich tegelijkertijd tot wederopzegging doch tenminste voor een periode van één jaar op de op de desbetreffende losbladige uitgave te verschijnen supplementen. De periode van één jaar gaat in op het moment van levering van het hoofdwerk.
B.4.2 Facturering van de losbladige uitgave en de supplementen geschiedt door Uitgever zo spoedig mogelijk na levering.
B.4.3 Abonnementen op losbladige uitgaven worden aangegaan voor minimaal één jaar, te rekenen vanaf het moment van de eerste levering, en kunnen uitsluitend schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, bij Uitgever worden opgezegd.

B.5 Studentenkortingen op tijdschriftabonnementen

B.5.1 Onder student in de zin van dit artikel wordt verstaan diegene die aantoonbaar als zodanig staat ingeschreven aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs of beroepsonderwijs.
B.5.2 Door Uitgever aan studenten verleende kortingen op prijzen voor tijdschriftabonnementen gelden gedurende maximaal vier jaar vanaf de ingangsdatum van het Abonnement, behoudens eerdere beëindiging van de studie, in welk laatste geval de korting geldt tot het moment van beëindiging van de studie.
B.5.3 Abonnementen waarvoor Uitgever een studentenkorting heeft verleend, hebben een looptijd van maximaal vier jaar en kunnen enkel door Afnemer schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien het gaat om een Abonnement met een verschijningsfrequentie van ten minste eenmaal per maand, of een opzegtermijn van drie maanden voor Abonnementen met een lagere verschijningsfrequentie .
Bij gebreke van (tijdige) opzegging, wordt het Abonnement met ingang van het kalenderjaar, volgende op het kalenderjaar waarin de periode van maximaal vier jaar eindigt, dan wel vanaf het moment van (tussentijdse) beëindiging van de studie stilzwijgend verlengd. Echter zonder korting en tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs.
B.6 Opzegging Abonnement door consumenten
B.6.1 Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,gelden de opzegbepalingen van dit artikel B.6.
B.6.2 Na ommekomst van de aanvankelijke abonnementsperiode, wordt het Abonnement stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde duur en kan Afnemer het Abonnement dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van één maand indien het gaat om een Abonnement met een verschijningsfrequentie van ten minste eenmaal per maand, of een opzegtermijn van drie maanden voor Abonnementen met een lagere verschijningsfrequentie.

 1. ADVERTENTIEPLAATSINGEN EN SPONSORING

C.1 Toepasselijkheid

C.1.1 De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien Uitgever ten behoeve van Afnemer het plaatsen van advertenties verzorgt.

C.2 Aanbod en totstandkoming van advertentieplaatsingen

C.2.1 Alle offertes en aanbiedingen ten aanzien van advertentieplaatsingen door Uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Uitgever behoudt zich het recht voor om, ook zonder opgaaf van redenen, bepaalde advertenties of adverteerders te weigeren.

C.3 annulering van advertentieplaatsingen en sponsoring

C.3.1 bij annulering van advertentieplaatsingen op of na sluitingsdatum conform de gecommuniceerde mediaplanning heeft de uitgever het recht om 50% van de kosten in rekening te brengen. Kosten die aanvullend op deze reservering zijn gemaakt, worden ongeacht het tijdstip van annuleren, naast de annuleringsfee direct doorberekend aan de klant.
C.3.2 advertenties en sponsoring van congressen kunnen tot 5 maanden voor het congres kosteloos geannuleerd worden, daarna tot 2 maanden voordat het congres plaatsvindt, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 2 maanden voor het congres, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Directe kosten die aanvullend op deze reservering zijn gemaakt worden, ongeacht het tijdstip van annuleren, naast de annuleringsfee direct doorberekend aan de klant.

 1. GEBRUIKSRECHT ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

D.1 Toepasselijkheid

D.1.1 De in deze afdeling D vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien Uitgever aan Afnemer een Gebruiksrecht verleent op Elektronische Producten.

D.2 Specificaties en gebruik

D.2.1 Het Elektronisch Product zal aan Afnemer ter beschikking worden gesteld in een versie of (zoals in geval van terbeschikkingstelling langs elektronische weg) op de wijze zoals bepaald in de specificaties die door Uitgever aan Afnemer bekend worden gemaakt en die met de totstandkoming van de Licentieovereenkomst worden aanvaard.
D.2.2 Afnemer is verplicht het Elektronisch Product alsmede de eventuele gegevensdragers, ondersteunende apparatuur en elektronische media waarop het Elektronisch Product is vastgelegd en/of met behulp waarvan het Elektronisch Product kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of vanwege Uitgever worden verstrekt. Indien Afnemer een rechtspersoon is, zal Afnemer alleen aan daartoe bevoegde personen in zijn organisatie het gebruik van het Elektronisch Product en van voornoemde ondersteunende apparatuur en/of elektronische media toestaan.
D.2.3 Uitgever is te allen tijde gerechtigd aan Afnemer nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van het Elektronisch Product, ondersteunende apparatuur en/of elektronische media te geven. Afnemer verklaart nu reeds voor alsdan deze nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of instructies te accepteren en zich daaraan te zullen houden.
D.2.4 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is het Afnemer slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in een Elektronisch Product, toegang te verschaffen op de wijze zoals overeengekomen in de Licentieovereenkomst met betrekking tot het Elektronisch Product.

D.3 Reikwijdte van het Gebruiksrecht; Updates

D.3.1 Uitgever verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief Gebruiksrecht voor het Elektronisch Product. Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Afnemer niet toegestaan het Elektronisch Product op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.
D.3.2 Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen:

 • het laden, in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Elektronisch Product conform de daarbij behorende schriftelijke specificaties van Uitgever;
 • indien het Elektronisch Product digitaal ter beschikking wordt gesteld: het downloaden van het Elektronisch Product;

en voorts, voor zover het Elektronisch Product een databank of gegevensverzameling is:

 • het printen van enkele gedeelten van informatie die uit een Elektronisch Product is opgevraagd;
 • het overbrengen naar een tekstbestand van enkele gedeelten van informatie die uit een Elektronisch Product is opgevraagd en het uitprinten van dat tekstbestand.

Indien Afnemer een Onderneming is, mogen voornoemde handelingen uitsluitend worden verricht door de personen zoals bedoeld in artikel D.3.3.

D.3.3 Indien Afnemer een Onderneming of (onderwijs)instelling is, mag het Elektronisch Product slechts worden gebruikt (a) door werknemers en/of ingeschreven studenten (b) door ten hoogste het aantal gebruikers en (c) op de apparatuur en/of infrastructuur, zoals omschreven in de Licentieovereenkomst. Bij gebreke van zodanige omschrijving in de Licentieovereenkomst mag het Elektronisch Product slechts worden gebruikt door de eigen werknemers en/of ingeschreven studenten van Afnemer voor wie ten behoeve van hun functie gebruik van het Elektronisch Product strikt noodzakelijk is en slechts op de apparatuur respectievelijk infrastructuur waarop het Product voor het eerst is geïnstalleerd respectievelijk gebruikt.
Indien en zodra het Elektronisch Product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever is gebruikt door meer of andere gebruikers of op andere apparatuur of infrastructuur dan in dit artikel D.3.3 bedoeld, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door Uitgever gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd de andere rechten van Uitgever terzake van dergelijk ongeautoriseerd gebruik, daaronder begrepen de rechten als bedoeld in artikel D.7.
Het Gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Elektronisch Product verschuldigde vergoeding.
D.3.4 De in het Gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs-, studie- of beroepsactiviteiten van Afnemer, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van –  al of niet commerciële – exploitatie van het Elektronisch Product of enig gedeelte daarvan door Afnemer of een derde. Het is Afnemer niet toegestaan het Elektronisch Product of exemplaren daarvan of Gebruiksrechten daarvoor, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig samenwerkingsverband, tenzij Uitgever daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
D.3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel D.3.2, is het Afnemer zonder toestemming niet toegestaan het Elektronisch Product geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur of (al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden of van Afnemer zelf.
D.3.6 Indien het Elektronisch Product aan Afnemer ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld CD-ROM, DVD of flashgeheugens zoals geheugenkaarten of usb-sticks, blijven deze gegevensdragers te allen tijde eigendom van Uitgever. Ten aanzien daarvan vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht aan Afnemer plaats, onverminderd de verplichtingen van Afnemer met betrekking tot die gegevensdragers en de risico-overgang zoals elders in deze Algemene Voorwaarden geregeld.
D.3.7 Indien het Elektronisch Product voor online gebruik aan Afnemer ter beschikking is gesteld, zal Uitgever zich ervoor inspannen dat Afnemer vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het Elektronisch Product. Uitgever zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten. Indien redelijkerwijs mogelijk zullen de tijdstippen waarop het onderhoud zal plaatsvinden vooraf aan Afnemer worden meegedeeld. Een storing zal, voor zover in de macht van Uitgever, binnen redelijke termijn worden opgeheven.
D.3.8 Het is Afnemer niet toegestaan van het Elektronisch Product een reservekopie te maken, tenzij (en uitsluitend voor zover) het Elektronisch Product bestaat uit Programmatuur en het maken van een reservekopie noodzakelijk is voor het met de Programmatuur beoogde gebruik. Afnemer is gerechtigd ten hoogste één reservekopie te maken en is hij verplicht deze reservekopie op een zodanige plaats te bewaren en terzake zodanig strikte beveiligingsmaatregelen te nemen dat derden zich op geen enkele wijze in het bezit daarvan kunnen stellen.
D.3.9 Het is Afnemer niet toegestaan Programmatuur te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode, tenzij (en uitsluitend voor zover) het Elektronisch Product bestaat uit Programmatuur en de voorgenomen handelingen volledig vallen binnen het kader van artikel 45m van de Auteurswet, en slechts op voorwaarde dat Afnemer zijn voornemen tot het verrichten van dergelijke handelingen tevoren schriftelijk aan Uitgever heeft kenbaar gemaakt en daarbij heeft verzocht om beschikbaarstelling van de benodigde informatie en Uitgever die informatie niet binnen dertig dagen na ontvangst van dat verzoek op redelijke voorwaarden voor Afnemer beschikbaar heeft gemaakt.
D.3.10 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen omvat het Gebruiksrecht, indien het Elektronisch Product een databank of gegevensverzameling is, tevens de periodieke toezending op abonnementsbasis van Updates dan wel, afhankelijk van de aard van het Elektronisch Product, het online ter beschikking stellen van Updates, tegen betaling door Afnemer van de daarvoor bij Uitgever geldende vergoedingen. Voor nieuwe versies van programmatuur-producten geldt het bepaalde in artikel F.4.
D.3.11 Afnemer zal aan Uitgever en door Uitgever daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot de ruimten (van Afnemer) waar zich het door Uitgever geleverde Elektronisch Product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde dit te kunnen inspecteren, zonodig te onderhouden en zich te vergewissen van de juiste naleving door Afnemer van de Licentieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

D.4 Aflevering, installatie en implementatie; risico

D.4.1 Het Elektronisch Product zal zonder kosten voor Afnemer worden afgeleverd op het door Afnemer aan Uitgever opgegeven adres dan wel langs elektronische weg door Uitgever aan Afnemer ter beschikking worden gesteld, tenzij de kosten van administratie en/of transport niet zijn verdisconteerd in de prijzen, in welk geval deze kosten afzonderlijk aan Afnemer in rekening zullen worden gebracht.
D.4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient Afnemer zelf voor de installatie en implementatie van het Elektronisch Product zorg te dragen aan de hand van de daartoe door of vanwege Uitgever verstrekte Documentatie. Indien inloggegevens worden verstrekt dient Afnemer de gegevens vertrouwelijk en met zorg te behandelen.
D.4.3 Uitgever is nimmer aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade welke het gevolg is van een onjuiste installatie/implementatie van het Elektronisch Product door Afnemer, tenzij de onjuiste installatie/implementatie het gevolg is van een onduidelijkheid of gebrek in de Documentatie of anderszins het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Uitgever.
D.4.4 Het Elektronisch Product is vanaf het moment van aflevering als bedoeld in artikel E.5.1 geheel voor risico van Afnemer.

D.5 Helpdesk

D.5.1 Afnemer heeft recht op het raadplegen van de telefonische helpdesk van Uitgever met betrekking tot vragen over en behoefte aan telefonische ondersteuning en advies omtrent het gebruik van het Elektronisch Product. Uitgever zal zich inspannen Afnemer de gevraagde ondersteuning te bieden dan wel te zorgen voor adequate beantwoording van vragen omtrent het gebruik van het Elektronisch Product. Uitgever aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
D.5.2 Uitgever zorgt ervoor dat de telefonische helpdesk van Uitgever bereikbaar is gedurende de normale kantooruren van Uitgever.

D.6 Garantie en aansprakelijkheid

D.6.1 Ter zake van aansprakelijkheid voor gebreken in het Elektronisch Product geldt in afwijking van art. A.12 het bepaalde in dit artikel.
D.6.2 Uitgever garandeert gedurende een periode van één jaar na beschikbaarstelling van het Elektronisch Product aan Afnemer de afwezigheid van Gebreken, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. Deze garantie geldt eveneens voor aan Afnemer ter beschikking gestelde Updates vanaf het moment dat een Update ter beschikking van Afnemer is gesteld, met dien verstande dat iedere verplichting uit hoofde van deze garantie voor een eerdere versie van het Elektronisch Product vervalt na een maand na terbeschikkingstelling van de Update.
D.6.3 De in artikel D.6.2 bedoelde garantie geldt uitsluitend voor Gebreken die door Afnemer binnen de garantietermijn schriftelijk bij Uitgever zijn gemeld en strekt uitsluitend tot, zulks ter keuze van Uitgever, kosteloos herstel van het Elektronisch Product of kosteloze vervanging van het Elektronisch Product of herstel van het Gebrek in een volgende Update of het terugnemen van het Elektronisch Product door Uitgever tegen restitutie aan Afnemer van door hem voor het gebrekkige Elektronisch Product betaalde vergoedingen.
D.6.4 Werkzaamheden tot onderzoek en/of herstel van Gebreken die:

 • niet reproduceerbaar zijn;
 • niet een afwijking vormen van de in artikel D.2.1 bedoelde specificaties;
 • veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik van het Elektronisch Product of gebruik dat niet in overeenstemming is met de Documentatie, tenzij de Documentatie gebrekkig of onduidelijk is;
 • veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens Uitgever aan Afnemer verstrekte voorschriften voor installatie, implementatie en/of gebruik van het Elektronisch Product, tenzij de voorschriften gebrekkig of onduidelijk zijn;
 • zijn veroorzaakt door gebruik van het Elektronisch Product op of in samenhang met apparatuur en/of programmatuur of andere producten die niet voldoen aan de door of namens Uitgever aan Afnemer (al dan niet in de Documentatie) opgegeven (technische) specificaties;
 • bestaan in verminking of het verloren gaan van gegevens;
 • zijn veroorzaakt door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin het Elektronisch Product gebruikt wordt (tenzij deze door Uitgever is geleverd en wordt gegarandeerd of onderhouden);
 • zijn veroorzaakt door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen; of
 • anderszins zijn veroorzaakt door niet aan Uitgever toe te rekenen oorzaken,

vallen niet onder de in artikel D.6.2 bedoelde garantie en zullen, indien zij door of namens Uitgever op verzoek van Afnemer zijn verricht, door Afnemer aan Uitgever worden vergoed op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke tarieven van Uitgever. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Afnemer evenmin aanspraak op vervanging van het Product als in artikel D.6.3 bedoeld.

D.6.5 Indien ten aanzien van een Elektronisch Product bij rechterlijke beslissing zou worden vastgesteld dat het gebruik daarvan door eindgebruikers in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, zal Uitgever zich maximaal inspannen om te zorgen dat Afnemer van een dergelijke beslissing zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Elektronisch Product en, zo nodig, zal het Elektronisch Product wordt vervangen door een gewijzigde versie.
D.6.6 Buiten het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel heeft Afnemer jegens Uitgever geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens gebreken van welke aard dan ook in of met betrekking tot het Elektronisch Product. Elke aansprakelijkheid van Uitgever voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade, voortvloeiende uit de Licentieovereenkomst of samenhangende met het Elektronisch Product en/of het gebruik daarvan door Afnemer, wordt uitgesloten, behoudens voor zover deze schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Uitgever. Opzet en bewuste roekeloosheid van door Uitgever, met instemming van Afnemer, ingeschakelde derden worden daaronder niet begrepen. Afnemer vrijwaart Uitgever voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade(s).
D.6.8 Melding van een Gebrek onder de garantie geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het Elektronisch Product.

D.7 Duur en beëindiging van de Licentieovereenkomst

D.7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het Gebruiksrecht verleend voor de duur van de abonnementsperiode en kan de Licentieovereenkomst uitsluitend worden opgezegd of ontbonden in de in dit artikel D.7 genoemde gevallen.
D.7.2 De Licentieovereenkomst kan door of vanwege Uitgever of door Afnemer slechts (tussentijds) worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen periode met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, behalve in de gevallen zoals bedoeld in artikel D.7.3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien Afnemer de opzegtermijn niet in acht neemt, wordt:

 • de Licentieovereenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar; of
 • indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Licentieovereenkomst stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd en kan Afnemer het Abonnement opzeggen, met een opzegtermijn van één maand.

D.7.3 Licentieovereenkomsten waarvoor Uitgever een studentenkorting heeft verleend, hebben een looptijd van maximaal vier jaar en kunnen door Afnemer schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand
Bij gebreke van (tijdige) opzegging, wordt de Licentieovereenkomst met ingang van het kalenderjaar, volgende op het kalenderjaar waarin de periode van maximaal vier jaar eindigt, dan wel vanaf het moment van (tussentijdse) beëindiging van de studie stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Echter zonder korting en tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs.

D.7.4 Uitgever heeft het recht de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

 • Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting als bedoeld in de artikelen A.6, A.12 en D.3 of het Elektronisch Product gebruikt buiten het kader van het Gebruiksrecht dan wel anderszins inbreuk maakt op de in artikel A.11 genoemde rechten;
 • aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen terzake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
 • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Uitgever is wegens voornoemde ontbinding van de Licentieovereenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd Uitgever overigens terzake toekomende rechten.

D.7.5 In alle gevallen van opzegging of ontbinding van de Licentieovereenkomst dient Afnemer alle exemplaren van het Elektronisch Product en van de Documentatie, alle gegevensdragers waarop het Elektronisch Product is vastgelegd, alle eventueel gemaakte kopieën van het Elektronisch Product alsmede alle eventuele anders dan ten titel van koop door Uitgever aan Afnemer ter beschikking gestelde apparatuur, daaronder tevens begrepen door Uitgever aan Afnemer ter beschikking gestelde beveiligingsapparatuur, en/of elektronische media binnen tien werkdagen na opzegging of ontbinding aan Uitgever ter hand te stellen. Afnemer is voorts verplicht het Elektronisch Product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontbinding of opzegging, te verwijderen uit alle bij Afnemer aanwezige (computer)apparatuur en Uitgever in staat te stellen desgewenst de naleving van deze verplichting te (doen) controleren.
D.7.6 Indien Afnemer zijn in artikel D.7.5 bedoelde verplichtingen niet nakomt, is Uitgever gerechtigd alle door haar passend geachte maatregelen te nemen teneinde de rechten van Uitgever ter zake van het Elektronisch Product, Documentatie, ondersteunende apparatuur en elektronische media veilig te stellen.

 1. DIENSTEN

E.1 Toepasselijkheid

E.1.1 De in deze afdeling E vermelde bepalingen zijn, naast Afdeling A (Algemene Bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Uitgever aan Afnemer Diensten levert. Deze bepalingen laten de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet. Onder (levering van) Diensten wordt in deze Algemene Voorwaarden niet verstaan het uitgeven van werken.

E.2 Uitvoering

E.2.1 Uitgever zal zich inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
E.2 2 Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen geleverd zullen worden, is Uitgever gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
E.2.3 Indien de Overeenkomst tot levering van Diensten is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Uitgever steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

E.3 Wijziging en meerwerk

E.3.1 Indien Uitgever op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Uitgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Uitgever. Uitgever is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
E.3.2 Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel E.3.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten kan worden beïnvloed.

E.4 Opleidingen, congressen, cursussen, workshops en trainingen

E.4.1 Voor zover de Diensten van Uitgever bestaat uit het verzorgen van een opleiding, congres, cursus, workshop of training, kan Uitgever steeds voor de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen.
E.4.2 Annulering door Afnemer dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50,00 wegens administratiekosten aan Afnemer in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750,- (excl. BTW per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35,00 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100,00 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag aan Afnemer in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander.
Uitgever behoudt zich het recht voor om voor een specifieke opleiding, congres, cursus, workshop of training afwijkende of aanvullende annuleringsvoorwaarden te hanteren.
E.4.3 Het is mogelijk voor Afnemer om een inschrijving voor een event door te schuiven naar een herhaaleditie. Doorschuiven kan alleen wanneer het event terugkeert in hetzelfde kalenderjaar. Hiervoor brengen wij 25% van het deelnametarief (exclusief btw) aan administratiekosten in rekening.
E.4.4 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Uitgever aanleiding geeft, is Uitgever gerechtigd de opleiding, congres, cursus, workshop of training te annuleren, te combineren met een of meer andere opleidingen, congressen, cursussen, workshops of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

 1. ONTWIKKELING EN ONDERHOUD VAN MAATWERK PROGRAMMATUUR

F.1 Toepasselijkheid

F.1.1 De in deze afdeling F vermelde bepalingen zijn, naast Afdeling A (Algemene Bepalingen) en Afdeling E (Dienstverlening) van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing in geval van ontwikkeling en onderhoud van Maatwerk Programmatuur en de daarbij behorende Documentatie.

F.2 Ontwikkeling van Maatwerk Programmatuur

F.2.1 Uitgever en Afnemer zullen schriftelijk specificeren welke Maatwerk Programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Uitgever zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Afnemer te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Afnemer instaat.
F.2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel F.6 verkrijgt Afnemer het recht tot gebruik van de Maatwerk Programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.

F.3 Aflevering, installatie en acceptatie

F.3.1 Uitgever zal de Maatwerk Programmatuur aan Afnemer conform de schriftelijk vastgelegde specificaties activeren en installeren, dit laatste slechts indien schriftelijk is overeengekomen dat Uitgever de installatie uitvoert.
F.3.2 Indien schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien schriftelijk is overeengekomen dat Uitgever de installatie uitvoert, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Afnemer niet toegestaan de Maatwerk Programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
F.3.3 De Maatwerk Programmatuur zal tussen Uitgever en Afnemer gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen Uitgever en Afnemer niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien schriftelijk is overeengekomen dat Uitgever de installatie uitvoert, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b. indien tussen Uitgever en Afnemer schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c. indien Uitgever voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel F.3.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel F.3.6 aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking van het voorgaande zal de Maatwerk Programmatuur, indien Afnemer daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
F.3.4 Indien na het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat fouten in de Maatwerk Programmatuur de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Afnemer Uitgever hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Maatwerk Programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
F.3.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Maatwerk Programmatuur Fouten in de zin van artikel F.3.4 bevat, zal Afnemer Uitgever uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de Fouten informeren. Uitgever zal zich naar beste vermogen inspannende gemelde Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Uitgever gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de Maatwerk Programmatuur aan te brengen.
F.3.6 Acceptatie van de Maatwerk Programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan dat de Maatwerk Programmatuur een of meer Fouten bevat. Kleine Fouten, zijnde Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Maatwerk Programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, vormen geen grond tot het onthouden van acceptatie, onverminderd de verplichting van Uitgever om kleine Fouten in het kader van de garantieregeling van artikel F.5, indien toepasselijk, te herstellen.
F.3.7 Indien de Maatwerk Programmatuur in fasen of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een behaalde fase of onderdeel een eerdere acceptatie van een eerdere fase of een ander onderdeel onverlet.

F.4 Gebruiksrecht Maatwerk Programmatuur

F.4.1 De Maatwerk Programmatuur mag door Afnemer uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van de voorwaarden en eventuele beperkingen als bedoeld in Afdeling D (Gebruiksrecht van Elektronische Producten), behalve voor zover daarvan in deze Afdeling F wordt afgeweken.
F.4.2 Het gebruiksrecht van de Maatwerk Programmatuur is niet overdraagbaar. Het is Afnemer niet toegestaan de Maatwerk Programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de Maatwerk Programmatuur uitsluitend ten behoeve van Afnemer gebruikt.
F.4.3 Afnemer zal de Maatwerk Programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden.
F.4.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het Gebruiksrecht van de Maatwerk Programmatuur zal Afnemer alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Maatwerk Programmatuur aan Uitgever retourneren.

F.5 Garantie

F.5.1 Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Uitgever naar beste vermogen eventuele Fouten in de Maatwerk Programmatuur in de zin van artikel F.3.4 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Uitgever zijn gemeld. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de Maatwerk Programmatuur in opdracht van Afnemer is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Uitgever zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Uitgever kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Afnemer of van andere niet aan Uitgever toe te rekenen oorzaken of indien de Fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Uitgever wijzigingen in de Maatwerk Programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen
F.5.2 Herstel van Fouten zal geschieden op een door Uitgever te bepalen locatie. Uitgever is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de Maatwerk Programmatuur aan te brengen.
F.5.3 Na afloop van de in artikel F.5.1 bedoelde garantieperiode is Uitgever niet gehouden eventuele Fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten die zodanig herstel omvat.

F.6 Onderhoud

F.6.1 Indien uit de Overeenkomst blijkt dat Afnemer recht heeft op onderhoud van de Maatwerk Programmatuur, zal Afnemer overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Uitgever geconstateerde Fouten in de Maatwerk Programmatuur gedetailleerd aan Uitgever melden. Na ontvangst van de melding zal Uitgever naar beste vermogen fouten in de zin van artikel F.3.4 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de Maatwerk Programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Uitgever te bepalen wijze en termijn aan Afnemer ter beschikking worden gesteld.
Uitgever is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
F.6.2 Uitgever garandeert niet dat de Maatwerk Programmatuur zonder onderbreking of Fouten zal werken of dat alle Fouten zullen worden verbeterd.
F.6.3 Uitgever kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruikersfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Uitgever toe te rekenen oorzaken of indien de Maatwerk Programmatuur door anderen dan Uitgever is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
F.6.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Uitgever bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Afnemer ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Uitgever niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele Fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Uitgever van Afnemer verlangen dat deze een nieuwe Overeenkomst met Uitgever aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
F.6.5 Indien Afnemer niet gelijktijdig met het aangaan van de Overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de Maatwerk Programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Uitgever is aangegaan, kan Uitgever door Afnemer niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

F.7 Programmatuur van derden

F.7.1 Indien en voor zover Uitgever Programmatuur van derden aan Afnemer ter beschikking stelt zullen voor wat betreft die Programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Afnemer ter inzage bij Uitgever en Uitgever zal deze aan Afnemer op zijn verzoek toezenden.
F.7.2 Indien en voor zover de in artikel F.7.1 bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en Uitgever om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

* * *

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32107635 op 2 februari 2017.

 

Cookieverklaring/gebruik van cookies op MedNet

Wat zijn cookies?

De website van MedNet.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Naast deze door onszelf geplaatste cookies die noodzakelijk zijn om de websites correct te laten werken, kunt u ook cookies van andere partijen ontvangen.

Waarom gebruikt MedNet cookies?

MedNet gebruikt cookies om de websites gebruiksvriendelijker te maken voor onze bezoekers en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies zorgen ervoor dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of dient in te voeren. Op deze manier kunnen wij onder andere bijhouden of u bent ingelogd en welke voorkeuren u voor onze websites heeft ingesteld.

Welke cookies kunt u verwachten op MedNet.nl?

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van MedNet.nl, bijvoorbeeld om te kunnen inloggen en uw voorkeuren te onthouden. Wanneer u zich met uw inloggegevens aanmeldt bij MedNet.com, slaat Springer Media uw unieke ID-nummer op in een beveiligd bestand op uw harde schijf. Nadat u bent ingelogd, bevindt u zich in een beveiligde omgeving op de website.

Cookies voor marketingdoeleinden

Wij gebruiken cookies voor marketingdoeleinden. Op deze manier kunnen wij u gepersonaliseerde nieuwsbrieven sturen. Naast bovengenoemde doeleinden kunnen overige externe partijen hun cookies meegeven. Veelal worden deze gebruikt door de partners om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe zij hun diensten kunnen presenteren.

Verwijderen cookies

Indien gewenst kunt u cookies uitzetten via uw browser, maar houd er wel rekening mee dat een deel van de functionaliteit van onze websites eventueel niet beschikbaar kan zijn en dat het kan voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van onderdelen van MedNet.nl. Cookies kunt u zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Websiteanalyse

Wij gebruiken de websiteanalysetool Google Analytics om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers door middel van rapportages en analyses. Deze kennis gebruiken wij om onze websites te kunnen verbeteren en optimaliseren.