Privacy Statement

Dit is de Privacy Verklaring van Springer Media B.V. te Houten, tevens handelende onder de naam Springer Healthcare (hierna te noemen SHC).
In deze verklaring wordt uiteengezet hoe SHC omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.mednet.nl (hierna te noemen: de ‘Website’).

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SHC
SHC waardeert het vertrouwen dat u in SHC stelt en SHC zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. SHC respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar Website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van bepaalde categorieën persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens
Bestellingen

Indien u een bestelling plaatst, heeft SHC de volgende (persoons)gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en de betaling af te wikkelen:

 • Voorletter(s) en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Bezorggegevens indien deze afwijken van de opgegeven factuurgegevens
 • Betaalgegevens

Indien u hier geen bezwaar tegen heeft kan SHC uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of relevante informatie en aanbiedingen van SHC.

Reageren op een blog
Indien u wenst te reageren op een van de blogs op de Website, dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Naam
 • E-mailadres

Door registratie geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens en voor publicatie van uw naam en uw reactie op de Website.

E-mailnieuwsbrief
Indien u een of meerdere van de gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen die door SHC worden aangeboden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en eventueel, indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van SHC.

Verzoek om informatie
Indien u SHC verzoekt om informatie (zoals catalogi, brochures en dergelijke) toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:

 • Naam
 • Bezorgadres
 • E-mailadres

Afhankelijk van de informatiesoort, kan het zijn dat u daarnaast de volgende (persoons)gegevens dient te verstrekken:

 • Naam organisatie
 • Afdeling/studierichting
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres (in het geval van betaalde informatie)

Toegang tot het besloten gedeelte

Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de Website, te bereiken via de URL mednet.nl (hierna te noemen: het ‘Besloten Gedeelte’), dient u een account aan te maken. Om een account aan te kunnen maken, dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij voor het toekennen en beheren van accounts en de bestrijding van c.q. controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account.


Daarnaast kan u gevraagd worden de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Interessegebied/specialisatie
 • Afstudeerjaar/studiejaar
 • Organisatie waar u werkzaam bent/studeert

Deze door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening en, indien u hier geen bezwaar tegen heeft, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van SHC.


Overige vormen van gebruik

Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en SHC;
 • het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening;
 • de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening;
 • het doen van marktonderzoek;
 • ten behoeve van de beveiliging van de Website, producten en dienstverlening en het tegengaan van misbruik daarvan;
 • het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van SHC.

Overige gegevens
SHC legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de Website vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze Website.
SHC  legt slechts informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op het Besloten Gedeelte vast (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via uw account misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de producten en diensten die toegankelijk zijn via het Besloten Gedeelte.

Cookies
De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website. SHC gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op de Website te analyseren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt SHC uitsluitend anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Op het Besloten Gedeelte wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

SHC verstrekt uw gegevens niet aan derden
SHC zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de Website.

Inzage en verbetering van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die SHC van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, sturen naar Klantenservice Springer Media, Postbus 340, 3990 GC Houten.
Op voornoemde adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen.
Op het Besloten Gedeelte kunt u uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig zelf aanpassen in uw account.

Recht van verzet
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u doen via Klantenservice Springer Media , Postbus 340, 3990 GC Houten.

Privacy beleid van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. SHC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. SHC adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is steeds te vinden op de Website. SHC adviseert dan ook deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan SHC verstrekt.


Vragen
Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.
Springer Media B.V. – Springer Healthcare
Afdeling Klantenservice
Postbus 340
3990 GC Houten
Telefoon: 030-638 52 50